ശരീരത്തിൽ B 12 വൈറ്റമിൻ കുറയുന്നത് എങ്ങനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാം ? പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം, ഉന്മേഷ കുറവ്, കൈകാൽ കഴപ്പ്, തല വേദന , തല പെരുപ്പ്, ഓർമ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാം.. ശരീരത്തിൽ B 12 വൈറ്റമിൻ കുറയുന്നത് എങ്ങനെ സ്വയം തിരിച്ചറിയാം ? ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ.. ഷെയർ ചെയ്യുക .. ഒരുപാടുപേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുറപ്പാണ്

Leave a Comment